Kommuneplanlegging

VISTA Utredning utarbeider temarapporter som grunnlag for kommuneplaner. Dette kan være framtidsscenarier, sentrumsutvikling, utbyggingsmønster eller transportstrategi.

Prognoser for framtidig utvikling samt ulike alternativer for arealbruk ligger til grunn for utredningene. Eksempelvis kan vi beregne transportutvikling for alternative utbyggingsmønstre, der graden av tett eller spredt utbygging kan variere. Transportstrategier kan inneholde tiltak for både biltrafikk, kollektivtrafikk, sykkel og gange. Areal- og transportplanlegging innebærer å se disse elementene i sammenheng, samt vise muligheter for politisk styring i ulike retninger. Nasjonale og kommunale mål er derfor et viktig grunnlag for utredningene.