Tjenester

Universell utforming

2 av medarbeiderne i Vista Utredning var med på å etablere begrepet universell utforming i Norge i 1997 og selskapet har siden arbeidet med prosjekter knyttet til universell utforming på mange ulike områder. Noen eksempler:

 • Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater (Vegdirektoratet)
 • Utvikling av registreringsprogrammet Bygg for alle for Statsbygg og bruk av dette programmet.
 • Registrering av status og forslag til tiltak for å oppnå universell utforming i videregående skoler og tannklinikker i Hedmark fylkeskommune.
 • Universell utforming av Jernbaneverkets infrastruktur
 • Kostnader og nytte av universell utforming i bygninger og uteområder (flere prosjekter)
 • Rådgivning til eiendomsforvaltere og utbyggere/arkitekter knyttet til universell utforming.

Strategisk planlegging

Vista Utredning kan utføre strategiske analyser og planer på et overordnet nivå. Arbeidet vil ofte være bidrag til å vurdere å avklare løsninger eller utviklingsretninger, som grunnlag for politiske eller faglige valg mellom alternativer. Tema kan være hvordan offentlige myndigheter skal prioritere bruk av ressurser eller fysiske løsninger innen areal og transport. Eksempler på utførte arbeider:

 • Utviklingsplan for Mosseregionen
 • Nasjonal sykkelstrategi
 • Optimal kollektivtrafikk i Oslo sentrum
 • Universell utforming av Jernbaneverkets infrastruktur
 • Barnehagepolitisk handlingsplan – Sandefjord
 • Nasjonal krisetelefon for incestofre

Fysisk planlegging

Vista Utredning kan utarbeide fysiske planer på alle nivå. Dette gjelder detaljplaner, reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplaner, innen området areal og transport.
Eksempler på utførte arbeider:

 • Evaluering av prosessen med kommuneplanens arealdel i Kristiansand
 • Arealplan for Longyearbyen
 • Reguleringsplan for grensestasjon på Storskog i Sør-Varanger
 • Kommunedelplan Karl Johansvern i Horten
 • Planprogram og –skisse Folkehelsa i Oslo
 • Helikopterlandingsplass Nygårdstangen i Bergen
 • Reguleringsplan Grubbegata i Oslo

Utredning

Vista Utredning kan gjennomføre utredninger innen ulike tema, der målet er å belyse definerte problemstillinger. Tema kan være fysiske og økonomiske konsekvenser av tiltak, inkludert miljøeffekter samt kostnader ved ulike løsninger. Vi har også flere eksempler på at utredningskompetanse og plankompetanse er benyttet innenfor andre sektorer enn fysisk planlegging. Vi kan her nevne analyser av drift og tilskuddsordninger innen barnehagesektoren og kostnadsanalyser for drift av krisesentre og incestsentre.

Eksempler på utførte arbeider:

 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt – KU-planprogram
 • Hva koster full tilgjengelighet til kollektivtransporten i Oslo
 • Tilgjengelighet til rehabiliteringsinstitusjoner
 • Miljøvennlig byutvikling i Groruddalen
 • Planprogram Majorstukrysset
 • Kostnader til krisesentre og incestsentre
 • Kostnader til bygging og drift av barnehager

Rådgivning

Vista Utredning yter rådgivning til både offentlige og private personer og institusjoner. Dette kan gjelde løpende prosesser eller bidrag til å avklare valg mellom konkrete løsninger.
Eksempler på utførte arbeider:

 • Konsulentbistand til SAS knyttet til utvikling på Gardermoen
 • Mobilitetsplanlegging i Oslo
 • Rådgivning tilgjengelighet – universell utforming i Statsbygg
 • Rådgivning knyttet til universell utforming av Norwegian Wood prosjekter i Stavanger