Universell utforming

God og lekker arkitektur, som også gir god tilgjengelighet for alle.Fagområdet er knyttet til utforming av produkter, bygninger og omgivelser for hele befolkningen og hvordan hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas i planleggingen.

Firmaet har stått sentralt i utarbeidelse av ulike idé- og veiledningshefter om utforming av det fysiske miljøet for alle.


Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder - veileder i samfunnsøkonomisk analyse

I dette oppdraget er det utviklet et opplegg for en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for universell utforming i eksisterende bygg og uteområder rettet mot allmennheten (publikums- og arbeidsbygninger).
(Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet - 2012)

Medvirkning i planlegging

Undersøkelsen viser at manglende medvirkning fra råd for funksjonshemmede i plan- og byggeprosesser bryter med intensjonene i plan- og bygningsloven og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
(Deltasenteret - 2011)

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Kostnadene ved å oppgradere landets undervisningsbygg til universell utforming er undersøkt. Kostnadene er anslått til å ligge mellom 4,5 og 8 milliarder. Arbeidet er utført for Kommunal- og regionaldepartementet og bakgrunnen er at undervisningsbygg er en aktuell "kandidat" dersom krav til utbedring av grupper av eksisterende bygg etter Plan- og bygningslovens § 31.4 skal tas i bruk.
(Kommunal- og regionaldepartmentet - 2009)

Håndbok 278 Vedlegg med sjekklister

Til veileder i universell utforming for vegdirektoratet er det laget sjekklister. Disse kan lastes ned. Send gjerne kommentarer til forbedringer. Husk at kommentarer til veielderen som skal behandles etter høringen må sendes til Vegdirektoratet.
(Vegdirektoratet - 2009)

Kostnader til universell utforming av nybygg

Oppgaven har vært å vurdere hvordan nye krav til universell utforming i byggeforskriften vil påvirke byggekostnadene for publikumsbygg og utearealer.
(Kommunal- og regionaldepartementet - 2008)

Evaluering av ledsagerbevisordningen

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.
(Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede. Akershus fylkeskommune - 2005)