Skole- og barnehageplanlegging

Barnehage i Longyearbyen.Fagområdet omfatter vurdering av driftsformer og driftskostnader og veiledere i utforming av skoler og barnehager.

VISTA Utredning har arbeidet med de to utviklingsprogrammene for barnehagesektoren som Barne- og familiedepartementet gjennomførte på 90-tallet.


Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Kostnadene ved å oppgradere landets undervisningsbygg til universell utforming er undersøkt. Kostnadene er anslått til å ligge mellom 4,5 og 8 milliarder. Arbeidet er utført for Kommunal- og regionaldepartementet og bakgrunnen er at undervisningsbygg er en aktuell "kandidat" dersom krav til utbedring av grupper av eksisterende bygg etter Plan- og bygningslovens § 31.4 skal tas i bruk.
(Kommunal- og regionaldepartmentet - 2009)

Skoleveg – kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Vegdirektoratet ønsket en status for standard på skoleveger, samt kostnader for en utbygging til tilfredsstillende standard for trafikksikkerhet. 10 kommuner ble bedt om å utføre en kartlegging og behovsvurdering, etter gitte kriterier, som grunnlag for et anslag over behovet for hele landet.
(Statens vegvesen Vegdirektoratet - 2008)

Mobilitetsplanlegging i skoler

Mobilitetsplanlegging i skoler pågår i stort omfang i Europa og i Nord-Amerika, der målene er en kombinasjon av bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling ved skolene morgen og ettermiddag, samt mål for bedre helse og bedre miljø, både lokalt og globalt. Målet med prosjektet var å beskrive det som foregår, med noen gode eksempler, samt å vurdere og anbefale hva norske aktører kan gjøre.
(Mobility Oslo (Oslo kommune) - 2006)

Skolebruksplan for Sarpsborg kommune


(Sarpsborg kommune - 2001)