Reguleringsplaner

Illustrasjon fra reguleringsplan for Grubbegata i Oslo.Vi har regulert kvartaler med høy utnyttelse (fortetting) i sentrale bystrøk og utbyggingsfelt på jomfruelig mark i små og mellomstore tettsteder.

Vi har også gitt planfaglige bidrag til Miljøverndepartementets veileder for reguleringsplaner.


Reguleringsplan Oppsal senter

OBOS Forretningsbygg ønsker å utvikle Oppsal senter med 140 nye leiligheter og utvidet senterareal. Samtidig legges det meste av parkeringen under bakken slik at det blir plass til nytt torgareal som offentlig møteplass. Forslag til utbygging består i boligblokker opp til 9 etasjer, som får svært attraktiv nærhet til butikker og T-bane. Planforslaget ble innsendt høsten 2010, og forventes lagt ut til offentlig ettersun i 2011.
(OBOS Forretningsbygg AS - 2011)

Reguleringsplan for Ammerud senter

OBOS Forretningsbygg AS ønsker å utvikle senterområdet med 40 nye leiligheter, inntil butikksenteret. Ny reguleringsplan krver at det i tillegg utarbeides støy- og vibrasjonsutrening, samt risiko- og sårbarhetsanalyse pga nærhet til T-banen. Plan. og bygningsetaten har videre bedt om en vurdering av hvordan et eventuelt lokkprosjekt over T-banestasjonen kan koordineres med planforslaget.
(OBOS Forretningsbygg AS - 2008)

Reguleringsplan for stenging av Grubbegata i Oslo sentrum

Regjeringen ønsker å stenge Grubbegata for gjennomkjøring, for å redusere terrorfaren i Regjeringskvartalet. Det skal fortsatt være mulig å gå og sykle i gata, men biltrafikken må finne andre veivalg. Akersgata er det mest nærliggende alternativ.
(Statsbygg - 2006)