Konsekvensvurderinger

Konsekvenser av ny utbygging for Folkehelsa på Lindern i Oslo. Fagområdet omfatter konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og andre planer/utredninger hvor metoder for konsekvensanalyse står sentralt, for eksempel lokaliseringsvurderinger.


Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder - veileder i samfunnsøkonomisk analyse

I dette oppdraget er det utviklet et opplegg for en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for universell utforming i eksisterende bygg og uteområder rettet mot allmennheten (publikums- og arbeidsbygninger).
(Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet - 2012)