By- og tettstedsutvikling

Statens Hus i Trondheim sentrum bidrar til positiv byutvikling.Fagområdet omfatter arealplanlegging, senterstruktur, utbyggingspotensiale og lokaliseringsproblematikk.

VISTA Utredning har arbeidet med miljøbyer befolkningsutvikling, tilgjengelighet for alle, fysisk utvikling av bygnings- og gatemiljø og stedenes funksjon og form.


Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling

Det er beskrevet 19 eksempler hvor statlige aktører bidrar til god by- og stedsutvikling ved lokalisering av statlige funksjoner. Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg og Miljøverndepartementet, og Vista har vært konsulent for arbeidet.
(Statsbygg og Miljøverndepartementet - 2009)

Byutvikling og miljøsone i Groruddalen

Rapporten "Byutvikling og miljøsone i Groruddalen" (Juni 2007) er utarbeidet for å beskrive status og mulige virkemidler for en mer miljøvennlig byutvikling i Groruddalen. Temaene er Utbyggingsmønster, Senterstruktur, Transportstruktur og Grønnstruktur.
(Miljøverndepartementet og Plankontoret for Groruddalen - 2007)

Planprogram Folkehelsa

Folkehelsa på Lindern i Oslo har behov for utvidelse og nye bygninger, dersom de skal kunne bli værende på denne tomta. Ca 10.000 nye m2 bygningsmasse skal innpasses, med krav til adkomster og hensyn til naboer. Antall ansatte kan øke fra dagens ca 530 til ca 850.
(Statsbygg - 2005)

Kommunedelplan for Karljohansvern

Forsvaret har signalisert at de over tid vil redusere sin aktivitet på Karljohansvern. Kommunen ønsker å ligge i forkant og ha en planreserve for hva området kan brukes til. Næring, bolig, kultur og rekreasjon er aktuelle formål.
(Horten kommune - 2004)