Andre utredninger

Kjøpesenterutvikling i Mosseregionen.Fagområdet omfatter arealplanlegging, transportplanlegging, byutvikling og utbyggingsmønster.

VISTA Utredning har arbeidet med miljøbyer, kollektivtransport, tomtevurderinger for næringsbygg /offentlige bygg og fylkesdelplaner for areal- og transport.


Kommuneplanens arealdel i Kristiansand - evaluering av planprosess

Formannskapet i Kristiansand kommune har bedt om en evaluering av prosessen med kommuneplanen som ble avsluttet i 2011. Sentralt i evalueringen står vurderinger av fremdrift, politisk involvering, medvirkning og samordning med andre parallelle planprosesser samt detaljeringsgrad i arealplanen.
(Kristiansand kommune - 2012)

Medvirkning i planlegging

Undersøkelsen viser at manglende medvirkning fra råd for funksjonshemmede i plan- og byggeprosesser bryter med intensjonene i plan- og bygningsloven og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
(Deltasenteret - 2011)

Strategidokument – kommuneplan for Elverum

Dette oppdraget var et deloppdrag innenfor arbeidet med kommuneplanens arealdel og var spesielt knyttet til trafikkmessige vurderinger av behovet for ny bru over Glomma og hvor en slik bru eventuelt skulle plasseres, med tilhørende arealbruksvurderinger.
(Elverum kommune - 2003)

Kommunedelplan for Holmsbu


(Hurum kommune - 2001)

Fylkesdelplan for Mosseregionen - Høringsutkast


(Regionrådet for Mosseregionen - 2001)