Prosjekter

Prosjektene er inndelt etter fagområder og årstall for ferdigstillelse, slik at de nyeste prosjektene står øverst på temalistene. Du se prosjektene enten inndelt etter fagområde ved å velge fra menyen til venstre, eller de sist publiserte under.

Siste prosjekter

Buss i Hammerfest

Bussrutene i Hammerfest er lite oversiktlige og med avganger som varierer fra time til time. VISTA har laget et forslag til to stamruter, der den ene pendler gjennom sentrum, og med faste avgangstider.
(Hammerfest kommune - 2013)

Hurum scenarier 2043

Vi har laget 4 fortellinger samt bakgrunnsmateriale for Hurum kommune. Dette er grunnlag for diskusjoner ved revisjon av kommuneplanen.
(Hurum kommune - 2013)

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder - veileder i samfunnsøkonomisk analyse

I dette oppdraget er det utviklet et opplegg for en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for universell utforming i eksisterende bygg og uteområder rettet mot allmennheten (publikums- og arbeidsbygninger).
(Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet - 2012)

Kommuneplanens arealdel i Kristiansand - evaluering av planprosess

Formannskapet i Kristiansand kommune har bedt om en evaluering av prosessen med kommuneplanen som ble avsluttet i 2011. Sentralt i evalueringen står vurderinger av fremdrift, politisk involvering, medvirkning og samordning med andre parallelle planprosesser samt detaljeringsgrad i arealplanen.
(Kristiansand kommune - 2012)

Vis alle