Strategidokument – kommuneplan for Elverum

Dette oppdraget var et deloppdrag innenfor arbeidet med kommuneplanens arealdel og var spesielt knyttet til trafikkmessige vurderinger av behovet for ny bru over Glomma og hvor en slik bru eventuelt skulle plasseres, med tilhørende arealbruksvurderinger.

(01.10.2003)

Arbeidets hovekonklusjon var at med dagens trafikkvekst kan det bli behov for en ny bro i ca 2020, men at dette behovet kan utsettes eller reduseres ved å redusere trafikkveksten. Kollektivtrafikk og gange/sykling er alternativene. Vi anbefalte likevel at det bør settes av arealer til ny bro i kommuneplanen.

 

 

  

Flyforo fra Elverum sentrum, med broene over Glomma

Tilbake