Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling

Det er beskrevet 19 eksempler hvor statlige aktører bidrar til god by- og stedsutvikling ved lokalisering av statlige funksjoner. Arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg og Miljøverndepartementet, og Vista har vært konsulent for arbeidet.

(21.10.2009)

Miljøverndepartementet skriver følgende om arbeidet:

"Denne eksempelsamlingen er utarbeidet som et ledd i et prosjekt om statlig lokalisering og stedsutvikling. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Statsbygg. Eksemplene er valgt etter forespørsel til de mest relevante departementene og deres underliggende etater om å komme med gode forslag."

Noe av bakgrunnen for arbeidet finnes i St.meld nr 23 (2001–2002) Bedre miljø i byer og tettsteder, hvor statens rolle i by- og tettstedsutviklingen er omtalt og hvor det blant annet heter at staten må ”feie for egen dør og samordne sin virksomhet overfor kommunene. Dette innebærer blant annet at statlig virksomhet bør ta hensyn til og innrettes etter kommunale
og regionale planer som er basert på nasjonale mål og prinsipper”

Det er vist 19 eksempler fra hele landet. For hvert av dem er det beskrevet hvordan de er utformet for å møte virksomhetens egne behov, kommunale mål i vertskommunen og nasjonale mål for lokalisering. I et avslutningskapittel er det også drøftet på hvilke punkter arbeidet har vist at det kan være mulig å komme lenger i å bruke statlig lokalisering som virkemiddel for å oppnå god by- og stedsutvikling.

Rapporten kan lasten ned fra Miljøverndepartementets internettside:

Tilbake