Skoleveg – kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Vegdirektoratet ønsket en status for standard på skoleveger, samt kostnader for en utbygging til tilfredsstillende standard for trafikksikkerhet. 10 kommuner ble bedt om å utføre en kartlegging og behovsvurdering, etter gitte kriterier, som grunnlag for et anslag over behovet for hele landet.

(01.04.2008)

Skolebarn ved Frognerparken i Oslo

Rapporten viser et grov anslag på kostnader for hele landet på 80-90 milliarder kroner, der ca 25 mrd er definert som 1.prioritet ved gitte kriterier. Rapporten sier videre at ca 90% av kostnadene utgjøres av nye fortau eller gang-/sykkelveger. Tiltakene er ikke kost/nytte-beregnet, men fordi det i dag er få ulykker på skoleveger, vil nytten av en slik investering bli liten når det gjelder trafikksikkerhet. Flere gang- og sykkelbeger kan derimot gi positiv samfunnsnytte når det gjelder helse og miljø.

Rapporten kan du lese her

 

Tilbake