Planprogram for trafikale forhold i Majorstukrysset

Majorstukrysset har i dag både mye og blandet trafikk, og avviklingen er dårlig i rush. Som grunnlag for utbygging av nye boliger og næring rundt dette viktige knutepunktet, beskriver rapporten noen mulige løsninger for en større grad av skille mellom de ulike trafikantgrupper, samt en rydding i trafikkbildet.

(30.05.2006)

Tellet fotgjengertrafikk i Majorstukrysset

Tilbake