Kommuneplanens arealdel i Kristiansand - evaluering av planprosess

Formannskapet i Kristiansand kommune har bedt om en evaluering av prosessen med kommuneplanen som ble avsluttet i 2011. Sentralt i evalueringen står vurderinger av fremdrift, politisk involvering, medvirkning og samordning med andre parallelle planprosesser samt detaljeringsgrad i arealplanen.

(02.05.2012)

Vista Utredning og Oslo Economics har gjennomført en evaluering av planprosessen og detaljeringsgraden i arealdelen av kommuneplan 2011-2022 (mai 2012). Hensikten var å få et best mulig grunnlag for framtidig arbeid med planarbeid. 

Rapporten har følgende konklusjoner (fra kommunens nettside):

  • Ambisjonen om god politisk involvering er godt ivaretatt og bør videreføres.
  • En mer analytisk oppbygging av arealvurderingene kan forenkle arbeidet. Det blir lettere å vurdere forslag systematisk og samlet for både politikere og innbyggere.
  • Det er behov for å konkretisere status, utvikling og behov for de ulike arealkategoriene. Det bør utvikles et enkelt kriteriesett med indikatorer som gjør det enkelt å følge utviklingen fra år til år.
  • Planprogrammet bør bli enklere å forstå.
  • Kommunen anbefales å opprettholde detaljeringsgraden på arealdelen. Detaljeringsgraden har økt i forhold til forrige kommuneplan, som var lite detaljert sammenlignet med andre tilsvarende kommuner.
Rapporten kan du lese her.

Tilbake