Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie

Rapporten er en mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i vegvesenets Region sør. Erfaringer og status for arbeid med det som kan kalles "aktiv mobilitetspåvirkning" er kartlagt i 22 bykommuner og de 5 fylkeskommunene i Region sør. Erfaringer fra Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og andre land er også presentert. En begrepsdrøfting er også en viktig del av studien.

(03.02.2010)

Som en støtte for hvordan arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning kan legges opp, er anbefalinger fra den internasjonale organisasjonen EPOMM gjennomgått og presentert.

Studien drøfter også hvilken rolle Statens vegvesen bør ta i arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning både nasjonalt og regionalt. Studien foreslår at Vegvesenets Region sør tar initiativ til videreføring i et regionalt prosjekt.
 
Følgende ansvars- og oppgavefordeling kan legges til grunn for det videre arbeid med ”grønn mobilitet” i Region sør:
 
Statens vegvesen Region sør
• Fremme forslag om at det bør være et mål å redusere bilbruken i byområdene
• Forankre og styrke arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning i egen organisasjon
• Alliansebygging for å få støttespillere i arbeidet for ”grønn mobilitet”
 
Kommunene
• Formulere tydelige mål om å redusere bilbruken i byområdene
• Ansette/utpeke mobilitetsrådgivere i etat ansvarlig for planlegging/transport
• Drøfte mulige restriksjoner på biltrafikken i sentrumsområder
 
Transportselskaper
• Samarbeide om et best mulig kollektivtilbud

Rapporten kan leses her

Tilbake